Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Główny specjalista w Zespole Projektowym - Bank Danych Inwentaryzacji Przyrodniczych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 79509 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Przemysł i inżynieria: Ekoprojekt, ekologia przemysłowa
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole Projektowym - Bank Danych Inwentaryzacji Przyrodniczych, Departament Realizacji Projektów Środowiskowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje realizację projektu Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych (Bank Danych), zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś), w szczególności merytoryczną realizację zadań, poprawne i terminowe wykorzystanie dostępnych środków, osiągnięcie wskaźników zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i właściwymi wytycznymi, nadzoruje realizację umów z wykonawcami oraz ich odbiór w celu prawidłowej i terminowej realizacji projektu,
 • Koordynuje pracę zespołu projektowego odpowiedzialnego za realizację projektu Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, nadzoruje realizację działań oraz osiągane rezultaty w projekcie, w celu jego sprawnej i zgodnej z harmonogramem realizacji,
 • Koordynuje oraz nadzoruje procesy związane z finansowaniem projektu Bank Danych dotyczące: kształtu planu finansowego GDOŚ i rdoś, zapewnienia finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz uruchamiania środków z rezerwy celowej, celem zapewnienia ciągłości finansowania zadań zgodnie z harmonogramem projektu,
 • Nadzoruje i bierze udział w opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do wdrażania projektu Bank Danych, w celu kompleksowego zarządzania projektem na każdym z etapów, w tym realizacji działań zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
 • Koordynuje prowadzone w ramach projektu zamówienia publiczne, w tym w zakresie przygotowywania opisów przedmiotów zamówienia i innych dokumentów stanowiących wkłady merytoryczne do zamówień publicznych, i zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp oraz prowadzi te postępowania w ramach swoich kompetencji,
 • Prowadzi stały monitoring realizacji projektu Bank Danych, w celu terminowego i zgodnego z harmonogramem oraz szczegółowym opisem projektu osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników,
 • Nadzoruje przygotowanie dokumentów na potrzeby sprawozdawczości prowadzonej w ramach projektu, w celu zapewnienia terminowości oraz zgodności z obowiązującymi wytycznymi. Analizuje otrzymane od rdoś sprawozdania związane z realizacją projektu, w celu wczesnego wyeliminowania powstających ryzyk oraz monitorowania aktualnego stanu realizacji zadań,
 • Nadzoruje przygotowanie oraz weryfikuje harmonogram rzeczowo-finansowy projektu Bank Danych, zarówno na poziomie beneficjenta głównego oraz partnerów projektu w celu terminowej realizacji zaplanowanych prac oraz, w razie konieczności, bieżącej aktualizacji harmonogramu.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: pracą pod presją czasu, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją oraz stresem związanym z udziałem w spotkaniach z różnymi grupami odbiorców i obsługą klientów zewnętrznych.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.
W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie (B2),
 • Bardzo dobra znajomość przepisów i wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym POIiŚ,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy strukturalnych,
 • Znajomość zasad zarządzania projektami finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętności kierowania pracą podległych pracowników oraz organizacji pracy zespołu,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych, studia podyplomowe z zarządzania projektami,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej oraz/lub w kierowaniu zespołem oraz/lub w zarządzania projektami,
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych lub z zakresu zarządzania projektami,
 • Znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia),
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin składania dokumentów: 24.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).
Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony