Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Inspektor w Zespole Projektowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 84984 Data publikacji: 28 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Zespole Projektowym - Program Operacyjny Pomoc Techniczna w Departamencie Realizacji Projektów Środowiskowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w realizacji projektu „Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w latach 2020 - 2021" oraz projektu „Wsparcie pracowników GDOŚ i RDOŚ jako instytucji zaangażowanych w realizację polityki spójności" (projektów POPT);
 • Bierze udział w organizacji warsztatów, wizyt studyjnych, posiedzeń plenarnych oraz spotkań grup roboczych funkcjonujących w ramach Sieci, w tym współpracuje z członkami grup roboczych, zewnętrznymi ekspertami zaangażowanymi w prace Sieci;
 • Wspiera zespół projektowy w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań przewidzianych w ramach projektów POPT, w tym opisów przedmiotu zamówienia, projektów umów, i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców przedsięwzięć, a następnie w nadzorowaniu realizacji umów oraz podpisaniu protokołów odbioru i rozliczenia umów
 • Wspiera zespół projektowy we współpracy z instytucjami wchodzącymi w skład Sieci, celem wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w ramach projektu oraz zapewnienia przepływu informacji;
 • Bierze udział w planowaniu, organizacji i realizacji działań informacyjnych i promocyjnych projektów POPT oraz opracowaniu materiałów informacyjnych (biuletynów, newsletterów, informacji na stronę internetową projektu), jak również w przygotowaniu materiałów szkoleniowych;
 • Prowadzi inne działania administracyjne i organizacyjne wspierające zespół projektowy, w tym: przygotowuje projekty pism, stanowisk i wystąpień GDOŚ, prezentacje dotyczących działania Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na: opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

Realizacja zadań związana z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

UMOWA NA CZAS ZASTĘPSTWA

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
 • Wiedza w zakresie organizacji spotkań, szkoleń lub opracowywania publikacji lub działań informacyjnych i promocyjnych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 12.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony