Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Młodszy specjalista w Wydziale ds. Szkód w Środowisku i Ochrony Przyrody

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: GDOŚ/DOA/49/2021 Data publikacji: 28 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Prowadzi wybrane postępowania odwoławcze z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności administracyjnej (w zakresie ochrony przyrody, szkód w środowisku, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, gospodarki odpadami na terenach zamkniętych, decyzji wydawanych na podstawie art. 118 i 118a ustawy o ochronie przyrody oraz w zakresie oddziaływania hałasu na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej, a także na pozostałych terenach zamkniętych na podstawie przepisów przejściowych)
 • Prowadzi postępowania w trybie nadzwyczajnym, w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami prawa i odpowiedniej jakości pod względem ujęcia kwestii merytorycznych
 • Uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu
 • Opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział
 • Udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących odpowiedzialności administracyjnej oraz nabywanych uprawnień

Wymagania

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych, dyscypliny ochrony środowiska i/lub studia podyplomowe w w/w zakresie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w orzecznictwie administracyjnym lub w obszarze stosowania prawa lub w obszarze ochrony środowiska
 • Przeszkolenie z zakresu szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Prawo budowlane, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ochronie gruntów rolnych i leśnych

Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Pakiet medyczny
 • Dodatek stażowy od 5% do 20%
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich dzieci
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza

Inne informacje

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/mlodszy-specjalista,85020,v7

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Aplikuj do 11 października 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE:
Link do aplikowania online:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=10dc15f602f4444cb5c192834880d3a1

lub
Dokumenty można także dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie lub wysłać na adres:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem:
młodszy specjalista GDOŚ/DOA/49/2021

Oświadczenia w wersji papierowej prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:22 310 67 46 lub 22 310 67 45

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest instytucją ekspercką, odpowiedzialną za ochronę przyrody i kontrolę procesu inwestycyjnego. GDOŚ realizuje też m.in. zadania dotyczące zapobiegania szkodom w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz koordynuje prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce”.

Ponadto, GDOŚ inicjuje coroczne obchody Dnia Krajobrazu, a co dwa lata przyznaje Polską Nagrodę Krajobrazową (laureat jest polskim kandydatem do nagrody Rady Europy), realizuje też projekty, prowadzi szereg działań z zakresu edukacji i promocji odpowiedzialnych postaw względem środowiska przyrodniczego.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony