Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Młodszy specjalista w Wydziale ds. Transgranicznych i Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 137367 Data publikacji: 15 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista w Wydziale ds. Transgranicznych i Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz projektowanych dokumentów;
 • bierze udział we współtworzeniu interpretacji przepisów prawnych dotyczących transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz projektowanych dokumentów;
 • uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne urzędu;
 • przygotowuje prezentacje na spotkania, w tym międzynarodowe, w języku polskim i angielskim;
 • bierze udział w organizacji i koordynacji spotkań bilateralnych grup roboczych ds. ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z:  • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

  • zagrożeniem korupcją

  • częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 136 Warszawa Al. Jerozolimskie 136 (Eurocentrum Office Complex)

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk:
  - inżynieryjno-technicznych: architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska
  lub górnictwo i energetyka lub ochrona środowiska lub
  - rolniczych: leśnych lub rolnictwa i ogrodnictwa, lub zootechniki i rybactwa
  lub
  - społecznych: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  lub - ścisłych i przyrodniczych: biologicznych lub o Ziemi i środowisku

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość prawa krajowego, UE oraz międzynarodowego w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • Znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, z zakresu procedur administracyjnych (Kodeks postępowania administracyjnego)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin składania dokumentów: 29.05.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen.

  • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

  • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).

  • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.

  • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony