Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.06.2021 23 czerwca 2021

Specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 71243 Data publikacji: 18 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analizuje obowiązujące przepisy prawa w celu właściwego ich zastosowania przez komórki organizacyjne Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • sporządza projekty pism adresowanych do innych organów administracji publicznej i innych zaineresowanych podmiotów, przekazujących stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz resortu w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • uczestniczy w procesie weryfikacji postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż GDOŚ i RDOŚ, pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogą dotyczyć tych postępowań, a w uzasadnionych przypadkach przygotowuje odpowiednie wystąpienia mające na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego (najczęściej w sprawie stwierdzenia nieważności) względem analizowanych decyzji
 • analizuje projekty aktów prawnych przekazywanych do GDOŚ w ramach legislacji zewnętrznej w celu ich weryfikacji i zapewnienia zgodności z krajowymi oraz unijnymi regulacjami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • opracowuje projekty pism w sprawach prejudycjalnych przed TSUE oraz analizuje wyroki TSUE pod kątem skutków dla stanowienia lub stosowania prawa w Polsce w celu oceny potrzeby przyłączenia się przez Polskę do postępowań oraz w celu weryfikacji konieczności zmian w stanowieniu lub stosowaniu prawa w Polsce
 • uczestniczy w opracowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, bierze udział w spotkaniach międzyresortowych, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczych w celu zapewnienia sprawnego procesu legislacyjnego i spójności z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski w trybie działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz petycje w trybie ustawy o petycjach w celu realizacji wymagań ustawowych
 • sporządza projekty odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie (np. interpelacje) w celu realizacji wymagań ustawowych

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych, wykonywanie zadań związane z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz zagrożeniem korupcją.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy legislacyjnej lub obsłudze prawnej
 • znajomość języka angielskiego - poziom B2
 • dobra znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko
 • dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność argumentowania
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • Szczególne uprawnienia: ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta lub ukończona aplikacja (legislacyjna, radcowska lub adwokacka)
 • znajomość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szczególnych uprawnień w zakresie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta lub ukończona aplikacja (legislacyjna, radcowska lub adwokacka)

Termin składania dokumentów: 28.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony