Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych

Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 71243 Data publikacji: 18 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • analizuje obowiązujące przepisy prawa w celu właściwego ich zastosowania przez komórki organizacyjne Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • sporządza projekty pism adresowanych do innych organów administracji publicznej i innych zaineresowanych podmiotów, przekazujących stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz resortu w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • uczestniczy w procesie weryfikacji postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż GDOŚ i RDOŚ, pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogą dotyczyć tych postępowań, a w uzasadnionych przypadkach przygotowuje odpowiednie wystąpienia mające na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego (najczęściej w sprawie stwierdzenia nieważności) względem analizowanych decyzji
 • analizuje projekty aktów prawnych przekazywanych do GDOŚ w ramach legislacji zewnętrznej w celu ich weryfikacji i zapewnienia zgodności z krajowymi oraz unijnymi regulacjami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • opracowuje projekty pism w sprawach prejudycjalnych przed TSUE oraz analizuje wyroki TSUE pod kątem skutków dla stanowienia lub stosowania prawa w Polsce w celu oceny potrzeby przyłączenia się przez Polskę do postępowań oraz w celu weryfikacji konieczności zmian w stanowieniu lub stosowaniu prawa w Polsce
 • uczestniczy w opracowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, bierze udział w spotkaniach międzyresortowych, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczych w celu zapewnienia sprawnego procesu legislacyjnego i spójności z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski w trybie działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz petycje w trybie ustawy o petycjach w celu realizacji wymagań ustawowych
 • sporządza projekty odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie (np. interpelacje) w celu realizacji wymagań ustawowych

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych, wykonywanie zadań związane z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz zagrożeniem korupcją.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy legislacyjnej lub obsłudze prawnej
 • znajomość języka angielskiego - poziom B2
 • dobra znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko
 • dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność argumentowania
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska
 • Szczególne uprawnienia: ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta lub ukończona aplikacja (legislacyjna, radcowska lub adwokacka)
 • znajomość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szczególnych uprawnień w zakresie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta lub ukończona aplikacja (legislacyjna, radcowska lub adwokacka)

Termin składania dokumentów: 28.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Informacje o pracodawcy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony