Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.07.2021 30 lipca 2021

Specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 79516 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje obowiązujące przepisy prawa w celu właściwego ich zastosowania przez komórki organizacyjne Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • Sporządza projekty pism adresowanych do innych organów administracji publicznej i innych zaineresowanych podmiotów, przekazujących stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz resortu w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • Uczestniczy w procesie weryfikacji postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonych przez organy inne niż GDOŚ i RDOŚ, pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, jakie mogą dotyczyć tych postępowań, a w uzasadnionych przypadkach przygotowuje odpowiednie wystąpienia mające na celu zainicjowanie postępowania nadzorczego (najczęściej w sprawie stwierdzenia nieważności) względem analizowanych decyzji,
 • Analizuje projekty aktów prawnych przekazywanych do GDOŚ w ramach legislacji zewnętrznej w celu ich weryfikacji i zapewnienia zgodności z krajowymi oraz unijnymi regulacjami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
 • Opracowuje projekty pism w sprawach prejudycjalnych przed TSUE oraz analizuje wyroki TSUE pod kątem skutków dla stanowienia lub stosowania prawa w Polsce w celu oceny potrzeby przyłączenia się przez Polskę do postępowań oraz w celu weryfikacji konieczności zmian w stanowieniu lub stosowaniu prawa w Polsce,
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, bierze udział w spotkaniach międzyresortowych, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczych w celu zapewnienia sprawnego procesu legislacyjnego i spójności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Sporządza projekty odpowiedzi na skargi i wnioski w trybie działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz petycje w trybie ustawy o petycjach w celu realizacji wymagań ustawowych,
 • Sporządza projekty odpowiedzi na wystąpienia poselskie i senatorskie (np. interpelacje) w celu realizacji wymagań ustawowych.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych, wykonywanie zadań związane z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi i zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz zagrożeniem korupcją.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy legislacyjnej lub obsłudze prawnej,
 • Znajomość języka angielskiego - poziom B2,
 • Dobra znajomość prawa materialnego związanego z ocenami oddziaływania na środowisko,
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska,
 • Szczególne uprawnienia: ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji lub prawa europejskiego albo status aplikanta lub ukończona aplikacja (legislacyjna, radcowska lub adwokacka),
 • Znajomość orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • Znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania szczególnych uprawnień.

Termin składania dokumentów: 24.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).
Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony