Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2021 28 listopada 2021

Specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 86296 Data publikacji: 20 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Analiz Prawnych i Systemowych w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Sporządza projekty pism adresowanych do innych organów administracji publicznej i zainteresowanych podmiotów prezentujących stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ocen oddziaływania na środowisko
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i interpretacji obowiązujących przepisów prawa dotyczących procesów inwestycyjnych związanych z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, a także uczestniczy w spotkaniach uzgodnieniowych dotyczących tej problematyki
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do GDOŚ w ramach legislacji zewnętrznej
 • Sporządza projekty stanowisk w odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i protesty w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • Opracowuje projekty stanowisk GDOŚ w odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz oświadczenia i interwencje senatorskie
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi w sprawach prejudycjalnych przed TSUE oraz analizuje wyroki TSUE pod kątem skutków dla stanowienia lub stosowania prawa w Polsce
 • Współpracuje z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, resortem środowiska oraz innymi urzędami obsługującymi organy administracji rządowej i samorządowej
 • Prowadzi analizy i opracowuje projekty stanowisk w sprawach wystąpień Komisji Europejskiej dotyczących zgodności prawa polskiego z przepisami unijnymi
 • Prowadzi analizy związane z problematyką ocen oddziaływania na środowisko oraz uzyskiwaniem zezwoleń inwestycyjnych, a także prowadzi biężącą analizę przepisów prawa związanych z procesem inwestycyjnym w tym pod kątem zgodności z prawem UE i prawem międzynarodowym

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych

Realizacja zadań wiąże się z: zagrożeniem korupcją, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub z obszaru nauk: przyrodniczych/ rolniczych/ leśnych/ weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych/ społecznych w dziedzinie nauk prawnych/ ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska/technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Dobra znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomośc kodeksu postepowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność dobrej organizacjy pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z procesem inwestycyjnym
 • Przeszkolenie z zakresu KPA i/lub przepisów i procedur ocen oddziaływania na środowisko

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin składania dokumentów: 03.11.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony