Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Specjalista w Wydziale ds. obszarów chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 107078 Data publikacji: 30 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale do spraw Obszarów Chronionych w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi bazę danych Natura 2000, m.in.: opracowuje i aktualizuje standardowe formularze danych, analizuje i akceptuje zmiany zaproponowane przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000, ocenia jakość danych opisowych o siedliskach przyrodniczych i ostojach gatunków chronionych w obszarach Natura 2000 oraz uzupełnia te dane w bazie, archiwizuje wprowadzane zmiany merytoryczne do bazy danych; edytuje przebieg granic obszarów Natura 2000, współpracuje z komórką GDOŚ odpowiedzialną za bazy GIS;
 • Współpracuje z różnymi instytucjami w celu gromadzenia i weryfikacji merytorycznej danych opisowych o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków z inwentaryzacji przyrodniczych;
 • Wykonuje analizy i opracowuje okresowe zestawienia danych o występowaniu zasobów przyrodniczych w sieci Natura 2000;
 • Przygotowuje opinie odnośnie systemu gromadzenia i przetwarzania danych, zapewniania merytoryczną poprawność bazy danych sieci Natura 2000, obsługuje system przekazywania danych do Komisji Europejskiej;
 • Koordynuje prace związane z opracowaniem materiałów dotyczących sieci Natura 2000 na stronę internetową Natura 2000;
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych KE oraz grup krajowych, związanych z wykonywanymi obowiązkami;
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk, a także merytorycznie interpretuje przepisy prawa w zakresie obszarów chronionych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe wyższe przyrodnicze, leśne lub gospodarka przestrzenna
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu ochrony przyrody
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Bardzo dobra znajomość dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
 • Bardzo dobra znajomość dyrektywy Rady 92/43/ w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Dobra znajomość decyzji wykonawczej Komisji dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE)
 • Umiejętności: analitycznego myślenia i prognozowania,
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Stosowania prawa w praktyce
 • Pracy w zespole
 • Biegłej obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, szczególnie Ms Excel i baz danych, w tym Ms Access.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie o specjalizacji w jednej z następujących dziedzin:
  zarządzanie zasobami środowiska, ochrona przyrody
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy z systemami informatycznymi (bazy danych, GIS, itp.)
 • Znajomość oprogramowania GIS typu Desktop (np. ArcGIS, QGIS, Geomedia, SAGA GIS, GRASS itd.)
 • Podstawowa znajomość: ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin składania dokumentów: 11.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen.
 • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę).
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony