Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: starszy inspektor/GDOŚ/DOOŚ/1/2019 Data publikacji: 11 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor W Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale do spraw Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w Zespole do spraw Analiz Prawnych i Systemowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych dotyczących postępowania w sprawie oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięć , w tym realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu zapewnienia ich poprawnego stosowania,
 • Udział w sprawach związanych z udziałem GDOŚ w postępowaniach w sprawach ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, w tym realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu wypełnienia obowiązków ustawowych,
 • Opiniowanie aktów prawnych przygotowanych przez inne komórki organizacyjne urzędu/resorty w celu ich weryfikacji z punktu widzenia resortu środowiska,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi i interwencje dotyczące postępowania w sprawach ocen odziaływania na środowisko (w tym dotyczących przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej) w celu udzielenia informacji na temat zaskarżonych działań, wyjaśnienia przyczyn podjęcia przez GDOŚ określonego rozstrzygnięcia lub poinformowania o sposobie wykorzystania zgłoszonych wniosków,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w celu udzielenia niezbędnych informacji parlamentarzystom,
 • Udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmian ustawowych w zakresie przepisów dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,
 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk: przyrodniczych; rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych; społecznych w dziedzinie nauk prawnych; ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska; technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska; prawnych,
 • Język angielski - poziom dobry,
 • Znajomość przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość przepisów w zakresie kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska,
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 21.01.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Informacje o pracodawcy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony