Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Starszy inspektor w Wydziale do spraw Ochrony Gatunkowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 79766 Data publikacji: 16 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale do spraw Ochrony Gatunkowej, Departament Zarządzania Zasobami Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych oraz postanowień Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczących ochrony gatunkowej, usuwania drzew, gatunków obcych (w tym w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych) w celu kontroli wydawania zezwoleń na czynności zakazane,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, udzielanie informacji i konsultacji organom samorządowym, placówkom naukowym i osobom fizycznym w celu wyjaśnienia stosowania przepisów z zakresu ochrony gatunkowej, ochrony zadrzewień oraz gatunków obcych,
 • Inicjuje, opracowuje i opiniuje projekty dokumentów strategicznych w zakresie kompetencji Wydziału, w tym programy ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu realizacji ustawowych obowiązków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w tym w zakresie programów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych oraz dokumentów strategicznych w zakresie kompetencji Wydziału w celu zaproponowania nowych przepisów lub poprawy istniejących,
 • Inicjuje, opracowuje i opiniuje działania dotyczące czynnej ochrony przyrody oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie spraw należących do kompetencji Wydziału w celu realizacji efektywnej ochrony przyrody.

Warunki pracy: Praca administracyjno - biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych, wykonywanie zadań związane zagrożeniem korupcją, permanentną obsługą klientów zewnętrznych, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk inżynieryjno - technicznych, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych
 • Znajomość prawa krajowego z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz zadrzewień (ustawa o ochronie przyrody oraz akty wykonawcze),
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość problematyki ochrony przyrody, w tym ochrony gatunkowej,
 • Wiedza przyrodnicza,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk: inżynieryjno - technicznych, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody lub w administracji publicznej,
 • Przeszkolenie w zakresie przepisów materialnego, ustrojowego i procesowego prawa administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa Siedliskowa i Konwencja Berneńska).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen. Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu (pokój 472).

Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony