Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Starszy specjalista ds. ochrony gatunkowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: GDOŚ/DZP/50/2021 Data publikacji: 18 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • analizuje wnioski i przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych w I instancji w zakresie odstępstw od zakazów dot. gatunków objętych ochroną gatunkową;
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, udziela informacji i konsultacji organom samorządowym, placówkom naukowym, osobom fizycznym i organizacjom społecznym;
 • określa założenia polityki w zakresie ochrony gatunkowej, koordynuje współpracę z innymi urzędami/organami oraz organizacjami pozarządowymi;
 • inicjuje i nadzoruje przygotowywanie wytycznych oraz publikacji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także poradników, stanowisk i interpretacji przepisów prawa w zakresie ochrony gatunkowej;
 • uczestniczy w seminariach, konferencjach, w tym międzynarodowych;
 • inicjuje, opracowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych oraz dokumentów strategicznych w zakresie kompetencji Wydziału.

Wymagania

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk: przyrodniczych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, prawa lub administracji
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej lub w obszarze ochrony przyrody
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Dobra znajomość prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody, dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia)
 • Dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość problematyki ochrony oraz biologii gatunków chronionych
 • Wiedza przyrodnicza
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera (MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego, Korzystanie z pełni praw publicznych, Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, prawa lub administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy prawo ochrony środowiska

Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Pakiet medyczny
 • Dodatek stażowy od 5% do 20%
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich dzieci
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

Inne informacje

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:
https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,86102,v7

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) jest instytucją ekspercką, odpowiedzialną za ochronę przyrody i kontrolę procesu inwestycyjnego. GDOŚ realizuje też m.in. zadania dotyczące zapobiegania szkodom w środowisku, odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz koordynuje prace sieci „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce”.

Ponadto, GDOŚ inicjuje coroczne obchody Dnia Krajobrazu, a co dwa lata przyznaje Polską Nagrodę Krajobrazową (laureat jest polskim kandydatem do nagrody Rady Europy), realizuje też projekty, prowadzi szereg działań z zakresu edukacji i promocji odpowiedzialnych postaw względem środowiska przyrodniczego.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony