Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista ds. ochrony rezerwatowej i monitoringu realizacji działań ochronnych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: Starszy Specjalista GDOŚ/DZP/5/2019 (49049) Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale do spraw Planowania Ochrony, Departament Zarządzania Zasobami Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowywanie projektów decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie postępowań administracyjnych I instancji, w sprawach odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu umożliwienia realizacji czynności uzasadnionych potrzebą ochrony przyrody lub realizacją inwestycji liniowych celu publicznego (w tym inwestycji współfinansowanych ze środków UE)
 • opiniowanie projektów zarządzeń regionalnych dyrektorów ochrony środowiska dotyczących planowania ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 wraz z ich dokumentacją, a także akty prawne w trybie kontroli aktów prawa miejscowego w celu standaryzacji aktów prawa miejscowego. Koordynacja prac zespołów opiniujących operaty rybackie, prowadzenie monitoringu realizacji działań wynikających z zapisów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowań, strategii, programów oraz projektów inwestycyjnych, w zakresie planowania ochrony obiektów i obszarów chronionych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa w aspekcie ochrony przyrody
 • przygotowywanie wytycznych, poradników, stanowisk i interpretacji przepisów prawa w zakresie planowania ochrony obszarów chronionych, w szczególności dotyczących rezerwatów przyrody w celu standaryzacji aktów prawa miejscowego, opiniowanie projektów związanych z planowaniem ochrony obszarów Natura 2000, w tym finansowanych ze źródeł unijnych
 • współpraca z innymi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony rezerwatów przyrody, w celu zapewnienia spójnego podejścia do kwestii ochrony rezerwatów przyrody oraz poprawnej realizacji zadań merytorycznych
 • współuczestnictwo w opracowywaniu projektów przepisów prawa w zakresie ochrony rezerwatów przyrody w celu nowelizacji oraz udoskonalania przepisów istniejących; prowadzenie kontroli warunków zawartych w zezwoleniach na odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, udzielanie informacji i konsultacji organom samorządowym, placówkom naukowym, osobom fizycznym, organizacjom społecznym oraz przedstawicielom mediów (za pośrednictwem rzecznika prasowego) w celu wyjaśnienia stosowania przepisów z zakresu ochrony przyrody, w tym szczególnie kwestii wynikających z rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów oraz rezerwatów przyrody. Udzielanie informacji organom ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie wydanych decyzji, postanowień, interpretacji przepisów prawa w zakresie ochrony przyrody

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z zagrożeniem korupcją oraz częstym reprezentowaniem Urzędu na zewnątrz.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe przyrodnicze lub ochrona środowiska
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną środowiska, w tym ochroną przyrody
 • znajomość języka angielskiego - poziom B2
 • bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra znajomość prawa krajowego i międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody, w szczególności ochrony gatunkowej i rezerwatów przyrody
 • znajomość biologii roślin, zwierząt i grzybów oraz problemów występujących w ochronie gatunkowej i obszarowej
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe w zakresie nauk przyrodniczych lub społecznych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie przepisów prawa materialnego, ustrojowego i procesowego administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z przepisów prawa materialnego, ustrojowego i procesowego administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska

Termin składania dokumentów: 21.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę)

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska swoim pracownikom oferuje m.in.: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty FitProfit, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, konferencji czy studiów podyplomowych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.


Wawelska 52/54
00-922 Warszawa Warszawa

Informacje o pracodawcy

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony