Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.12.2023 01 grudnia 2023

Starszy specjalista w Wydziale ds. Transgranicznych i Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 126611 Data publikacji: 11 września 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w postępowaniach w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla dokumentów służących wdrożeniu zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Opracowuje interpretacje przepisów prawnych dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia ich poprawnego stosowania, w tym przygotowuje wkłady do odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz senatorskie, skargi i interwencje;
 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
 • Bierze udział w gremiach i spotkaniach, z obszaru strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i obszarów powiązanych jako uczestnik, organizator i/lub autor/współautor projektów przedstawianych stanowisk i informacji;
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wkładów do wyjaśnień dla Komisji Europejskiej oraz stanowisk dotyczących postępowań prowadzonych przed TSUE w obszarze strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym w ramach udzielania odpowiedzi na zarzuty o naruszenie prawa wspólnotowego.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

Realizacja zadań wiąże się z:

 • Krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi;
 • Zagrożeniem korupcją;
 • Częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk:
  • Inżynieryjno-technicznych; architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
  • Rolniczych; leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa,
  • Społecznych; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • Ścisłych i Przyrodniczych: biologicznych, o Ziemi i środowisku;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub w planowaniu przestrzennym;
 • Bardzo dobra znajomość prawa krajowego oraz UE w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko;
 • Dobra znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność argumentowania;
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie strategicznych ocen
  oddziaływania na środowisko;
 • Wykształcenie wyższe prawnicze;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • Przeszkolenie z zakresu procedur administracyjnych (Kodeks postępowania administracyjnego).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin składania dokumentów: 21.09.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie;
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia;
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • W przypadku aplikowania w formie papierowej oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gdos/wzory-oswiadczen;
 • Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane;
 • Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę);
 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia oferty do Urzędu;
 • Prosimy o podawanie aktualnego nr telefonu oraz adresu e-mail.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony