Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy specjalista w Zespole do Spraw Kadr

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Numer referencyjny: 77592 Data publikacji: 28 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Zespole do spraw Kadr, Biuro Dyrektora Generalnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizuje zadania związane z naborami kandydatów do pracy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prowadzonymi w formie papierowej i elektronicznej w tym za pośrednictwem systemu do e-rekrutacji, w szczególności odpowiada za kontakt z kandydatami, przeprowadza poszczególne etapy naboru, sporządza dokumentację w celu dokonania selekcji i wyboru kandydata do zatrudnienia. Realizuje zadania związane z wprowadzaniem pracowników do nowej organizacji, podstawowym szkoleniem wprowadzającym do organizacji i przekazanie pakietu startowego („on-boarding”);
 • Realizuje zadania związane z prowadzeniem i bieżącym aktualizowaniem informacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na portalach internetowych używanych do pośrednictwa w zatrudnieniu, w szczególności: BIP, portal KPRM, linkedin, e-recruiter, pracuj.pl, itp;
 • Realizuje zadania związane z koordynowaniem weryfikowaniem i aktualizowaniem opisów stanowisk pracy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • Realizuje zadania związane z organizacją staży dla bezrobotnych, wolontariatów oraz praktyk studenckich, w tym: przygotowuje wnioski o zorganizowanie staży dla bezrobotnych, ogłoszenia o naborze na praktyki/wolontariat/staż, odpowiada za kontakt z kandydatami, przygotowuje projekty porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych oraz opiniuje umowy z urzędami lub uczelniami w tym zakresie, kieruje kandydatów na szkolenia BHP, wydaje zaświadczenia, prowadzi rejestr staży, praktyk i wolontariatów;
 • Bada i definiuje potrzeby szkoleniowe oraz tworzy plany szkoleń dla pracowników organizacji;
 • Realizuje zadania związane z procesem sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) oraz ocen pracowniczych: pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz ocen okresowych w służbie cywilnej; w celu zapewnienia terminowości i rzetelności procesu dokonywania ocen pracowniczych i sporządzania IPRZ. Analizuje sporządzone oceny pod względem formalnym, zasadności przedłużenia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowy na czas określony;
 • Organizuje służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej;
 • Sporządza dokumenty w zakresie reklamowania i wyreklamowania pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Warunki pracy:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją.
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Znajomość Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych;
 • Znajomość zagadnień z zakresu planowania ścieżek kariery i rozwoju zawodowego;
 • Znajomość narzędzi efektywnej rekrutacji i selekcji i umiejętność ich wykorzystania;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji;
 • Zorientowanie na osiąganie celów;
 • Dobra umiejętność obsługi: MS Word, Excel, Power Point;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe studia podyplomowe lub specjalizacja z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Doświadczenie w pracy w służbie cywilnej;
 • Przeszkolenie z prowadzenia sesji AC/DC;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
 • Znajomość przepisów prawa pracy.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV;
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 08.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472). 
Złożenie oświadczeń obliguje do dostarczenia własnoręcznie podpisanych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów na kolejny etap naboru.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. 
Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony