Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Główny specjalista w Departamencie Inspekcji, Wydział Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 97980 Data publikacji: 04 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Inspekcji, Wydział Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzoruje prowadzone kontrole określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza, w tym: a) ustawy Prawo ochrony środowiska b) ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, c) ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Analizuje przepisy UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz opracowywanie, z uwzględnieniem tych przepisów, projektów zmian aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących tego zakresu w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego
 • Prowadzi postępowania odwoławcze od decyzji i postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz bierze udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
 • Rozpatruje skargi i przygotowuje wkład merytoryczny do odpowiedzi na zapytania parlamentarzystów oraz skarg na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
 • Przygotowuje wytyczne do kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz opracowuje analizy i zbiorcze raporty dotyczące zagadnień ochrony powietrza
 • Prowadzi kontrole lub współuczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze;
 • obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania skarg i interwencji;
 • wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów;
 • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub chemii
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy związanej z ochroną środowiska lub ochroną powietrza lub 5 lat pracy w laboratorium pomiarowo – badawczym
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość Kpa
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS
 • Wykonywanie badań i pomiarów w zakresie emisji do powietrza

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające wykonywanie badań i pomiarów w zakresie emisji do powietrza

Termin składania dokumentów: 16.05.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 


Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony