Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Główny specjalista w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. jakości wód powierzchniowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 76527 Data publikacji: 01 kwietnia 2021 Lokalizacja: Giżycko - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Woda: Jakość i uzdatnianie, Gospodarowanie wodami
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. jakości wód powierzchniowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynowanie działań w zakresie potwierdzania ważności wyników badań biologicznych (oznaczanie fitoplanktonu, fitobentosu, makrobezkręgowców bentosowych i makrofitów) wód powierzchniowych wykonywanych w Centralnym Laboratorium Badawczym na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska.
 • Weryfikacja i aktualizacja metodyk badawczych stosowanych w CLB.
 • Koordynowanie porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości w zakresie badań biologicznych oraz ocena usługi badań biegłości dotychczasowych i nowych organizatorów pod względem wymagań normy PN-EN ISO 17043;
 • Nadzorowanie szkoleń biologów CLB w zakresie pobierania i oznaczania fitoplanktonu, fitobentosu, makrobezkręgowców bentosowych i makrofitów z uwzględnieniem opracowywania wyników po względem statystycznym.
 • Współudział w opracowaniu wytycznych do przeprowadzenia walidacji oznaczanych badań biologicznych i sposobu wyznaczenia niepewności tych oznaczeń.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze;
 • praca związana z obsługą wyposażenia badawczego;
 • wyjazdy służbowe krajowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak drzwi o odpowiedniej szerokości;
 • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
ul. Łuczańska 5
11-500 Giżycko

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu biologii
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z hydrobiologią wód
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość metod badań biologicznych
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Termin składania dokumentów: 15.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony