Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Główny specjalista w Wydziale Kontroli Korzystania ze Środowiska

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74642 Data publikacji: 17 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Inspekcji, w Wydziale Kontroli Korzystania ze Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Nadzór nad prowadzeniem kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza, w tym: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska b) ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w celu realizacji ustawowych zadań. c) ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz opracowywanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów zmian aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących tego zakresu w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczenie w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego; opracowywanie projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji, a także zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako organu II instancji w postępowaniu administracyjnym oraz rozpatrywanie skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Informowanie o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku tym, którzy wnieśli skargę lub wniosek, jeśli o to zwrócą się telefonicznie.
 • Rozpatrywanie skarg i przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na zapytania parlamentarzystów oraz na skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Przygotowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień ochrony powietrza.
 • Prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach przeprowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Praca przy komputerze
 • Obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania skarg i interwencji
 • Wyjazdy służbowe krajowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
 • W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego z zakresu ochrony środowiska lub ochrony powietrza
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej
 • Znajomość Kpa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS

Termin składania dokumentów: 12.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
 • Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
 • Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
 • UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. 

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony