Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Główny specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 117181 Data publikacji: 08 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Doradztwo, audyty, consulting, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatruje odwołania i zażalenia osób fizycznych i prawnych wniesione na wydane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska decyzje i postanowienia.
 • Rozpatruje skargi osób fizycznych i prawnych wniesione na wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska decyzje i postanowienia w sprawach związanych z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
 • Doradza w zakresie prawno-merytorycznym pracownikom Departamentu, innych komórek organizacyjnych GIOŚ oraz pracownikom wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Przygotowuje projekty wytycznych i innych materiałów pomocniczych do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowuje analizy i zbiorcze raporty dotyczące zagadnień ochrony środowiska przed hałasem.
 • Współdziała w opiniowaniu aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.
 • Nadzór na prowadzeniem kontroli przez WIOŚ z zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przed hałasem.
 • Przygotowuje projekty aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie.
 • Wystąpienia przed publicznością, szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.
 • W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, w tym w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrona środowiska przed hałasem.
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony przed hałasem.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość Ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej.
 • Biegła znajomość obsługi komutera w środowisku Windows (Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej.
 • Przeszkolenie z zakresu procedur prawa administracyjnego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 21.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ.
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-17-75

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony