Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Główny specjalista w Zespole Inwentaryzacji Mienia

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 107381 Data publikacji: 03 października 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole Inwentaryzacji Mienia, w Departamencie Administracyjno-Finansowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przeprowadza inwentaryzacje planowe pełne, planowe okresowe, doraźne, zdawczo-odbiorcze w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gruntów budynków, budowli i obiektów inżynierii lądowej, materiałów.
 • Przeprowadza spisy dodatkowe i weryfikacyjne do inwentaryzacji pełnych i doraźnych.
 • Sporządza wykazy różnic inwentaryzacyjne.
 • Sporządza roczne sprawozdania dotyczące wykonania planu inwentaryzacyjnego.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie niedoborów i nadwyżek wykazanych po wycenie spisów z natury.
 • Przygotowuje dokumentacje w sprawach związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.
 • Organizuje odbiór zużytych składników majątku na podstawie zgłoszeń jednostek organizacyjnych.
 • Obsługuje proces likwidacji zużytych składników mienia.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w tym rok pracy w komórkach zajmujących się ewidencją majątku
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania majątkiem
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel; PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu zarządzania majątkiem
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość systemu Egeria

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu programu Egeria

Termin składania dokumentów: 17.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-17-64, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony