Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Młodszy specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 117050 Data publikacji: 07 marca 2023 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Woda: Analizy, badania laboratoryjne

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje analizy fizykochemiczne wód, ścieków, osadów, gleb, odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi;
 • Obsługuje wyposażenie pomiarowe i badawcze niezbędne do wykonywania danego badania lub pomiaru (zgodnie z instrukcją obsługi), także w zakresie kalibracji, bieżącej konserwacji i sprawdzeń;
 • Prowadzi bieżącą dokumentację wyników wykonywanych pomiarów i badań, interpretuje oraz opracowuje wyniki;
 • Wykonuje pomiary i pobory próbek w terenie dla wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi;
 • Prowadzi samochody służbowe;
 • Prowadzi bieżącą dokumentację systemu monitorowania ważności wyników, w tym kart kontroli jakości, wzorcowań, sprawdzeń;
 • Uczestniczy we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji, szacowaniu niepewności, w porównaniach międzylaboratoryjnych i audytach wewnętrznych i zewnętrznych;

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami organicznymi;     
 • Praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego;
 • Praca przy komputerze;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Prowadzenie pojazdów służbowych;
 • Wyjazdy służbowe krajowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska lub inne dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • Podstawowa znajomość przepisów Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym działalności laboratoriów;
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska;
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych( technik analitycznych, przygotowanie próbek do badań, obsługa sprzętu analitycznego;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium chemicznym;
 • Znajomość normy PE-EN ISO/IEC 17025;
 • Umiejętność pływania;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajoimość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Termin składania dokumentów: 20.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-17-75, 22 369-17-64

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony