Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Młodszy specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 121208 Data publikacji: 23 maja 2023 Lokalizacja: Bydgoszcz - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Woda: Analizy, badania laboratoryjne
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobiera próbki, wykonuje badania i pomiary w terenie: wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego oraz wykonuje pomiary hałasu i PEM;
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań;
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej;
 • Bierze udział w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne;
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 • Prowadzi samochody osobowe.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Zgodnie z upoważnieniem do pobierania próbek praca na wysokości powyżej 3 m;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Praca w zmiennych i niesprzyjających warunkach atmosferycznych (niska, wysoka temperatura, opady).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną zdolnością poruszania się;
 • W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku chemia lub biologia lub ochrona środowiska lun inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno- technicznych;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub badań laboratoryjnych lub w pomiarach środowiskowych;
 • Przeszkolenie w zakresie Systemu zarządzania – norma PN-EN ISO/IEC 17025;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • Umiejętność pracy w zespole i trudnych warunkach w terenie;
 • Dyspozycyjność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie Systemu zarządzania – norma PN-EN ISO/IEC 17025;
 • Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Termin składania dokumentów: 04.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-17-36.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony