Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Podreferendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 84401 Data publikacji: 15 września 2021 Lokalizacja: Sieradz - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: podreferendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Łodzi, Pracownia Terenowa Sieradz.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobiera próbki środowiskowe między innymi: wód (wody powierzchniowe, podziemne), ścieków, gleby i osadów ściekowych oraz wykonuje pomiary temperatury pH, przewodności, tlenu rozpuszczonego, przezroczystości;
 • Prowadzi zapisy dotyczące pobranych próbek;
 • Wykonuje prace pomiarowe w Pracowni zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 • Prowadzi samochód służbowy do 3,5 t.;
 • Wykonuje pomiary hałasu w środowisku oraz prowadzi zapisy, opracowuje wyniki i sporządza sprawozdania ze zrealizowanych badań i pomiarów;
 • Przygotowuje pojemnik i sprzęt do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium. Utrwala próbki do analiz;
 • Przestrzega zasady i doskonali system zarządzania dotyczący jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 ;
 • Prowadzi wymaganą dokumentację związaną z pobieraniem próbek i wykonywaniem badań w terenie oraz dokumentację dotyczącą stosowanego wyposażenia pomiarowego;
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Wykonuje prace zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie urzędu oraz w terenie; praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego; praca przy komputerze; wysiłek fizyczny; wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: laboratorium znajduje się na parterze i I piętrze, w budynku brak jest windy, podjazdów, bariery architektoniczne: schody; stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
98-200 Sieradz ul. POW 70/72

Wymagania

Niezbędne:
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość metod pobierania próbek środowiskowych i metod pomiarów wykonywanych w terenie
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO /IEC 17025
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowe o kierunku ochrona środowiska, chemia, biologia

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 29.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty można składać: w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ, w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-25-44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony