Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 62606 Data publikacji: 23 marca 2020 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, Odział w Krakowie, Pracownia Badań Fizykochemicznych w Krakowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje próbki środowiskowe i wykonuje analizy fizykochemiczne w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Opracowuje konieczne instrukcje badawcze i techniczne
 • Przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca w kontakcie z substancjami chemicznymi,
-praca z zagrożeniami: poparzenie, porażenie prądem elektrycznym
-praca przy wysoko wyspecjalizowanym wyposażeniu laboratoryjnym (chromatografy, ekstraktory)
-praca przy monitorze ekranowym, stanowiącym narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-praca na zajmowanym stanowisku wykonywana będzie na I i II piętrze dwupiętrowego budynku dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
-pomieszczenie pracy o charakterze laboratoryjno-biurowym spełnia wymogi ergonomii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

30-740 Kraków
ul. Półłanki 76E

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe o profilu chemicznym lub pokrewnym
 • Przeszkolenie z zakresu metrologii i/lub audytowania w laboratorium badawczym wg: PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego języka umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu metrologii i/lub audytowania w laboratorium badawczym wg: PN-EN ISO/IEC 17025
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie

Termin składania dokumentów: 09.04.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony