Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 73159 Data publikacji: 14 stycznia 2021 Lokalizacja: Zamość - Lubelskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, w Oddziale w Lublinie, w Pracowni w Zamościu.
Liczba stanowisk pracy: 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobieranie próbek środowiskowych między innymi: wód (rzeki, jeziora, wody przybrzeżne, wody przejściowe, podziemne), ścieków, powietrza, osadów ściekowych, gleby i odpadów oraz wykonywanie pomiarów terenowych: temperatury, pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, opracowanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów.
 • Wykonywanie prac pomiarowych w pracowni i terenie zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w celu realizacji zleceń (hałas, pola elektromagnetyczne, emisja i imisja). Opracowanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych i nowelizowanych procedur badawczych, nowych technik analitycznych.
 • Prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium. Prowadzenie sprawdzeń i wzorcowań oraz obsługę zapobiegawczą wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z harmonogramami. Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Przygotowanie pojemników i sprzętu do pobierania próbek zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością w laboratorium. Utrwalanie próbek do analiz w celu zabezpieczenia składu.
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC.
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowuje zapotrzebowania na wzorcowania, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (tj. praca w laboratorium, praca w terenie)
- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego
- nietypowe godziny pracy (np. wyjazdy interwencyjne, pomiary w porze nocy)
- wysiłek fizyczny (np. praca w terenie)
- wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne
- prowadzenie samochodu służbowego
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
– budynek laboratorium wyposażony jedynie w windę towarową. Brak drzwi o odpowiedniej szerokości oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Hrubieszowska 69a
22-400 Zamość

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość podstaw Prawa ochrony środowiska
 • Znajomość podstaw ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość podstaw metod pobierania próbek środowiskowych i metod pomiarów wykonywanych w terenie
 • Znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych
 • Znajomość podstaw systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, chemia
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium realizującym badania próbek środowiskowych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe profilowe

Termin składania dokumentów: 28.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony