Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
05.03.2021 05 marca 2021

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74709 Data publikacji: 18 lutego 2021 Lokalizacja: Elbląg - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, w Oddziale w Olsztynie, w Pracowni w Elblągu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, osadów i wykonywanie pomiarów w terenie: pH, przewodnictwa, tlenu rozpuszczonego, zasolenia, przezroczystości, a także pomiarów hałasu i pól elektomagnetycznych w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Pełnienie dyżuru na wypadek wystąpienia poważnej awarii ekologicznej, w celu zapewnienia szybkiej reakcji Laboratorium.
 • Prowadzenie samochodów służbowych.
 • Sporządzanie zapotrzebowania na wyposażenie, w tym odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także auditach wewnętrznych i ocenach jednostek akredytujących.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego
- praca przy komputerze
- wysiłek fizyczny
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
- zagrożenie korupcją
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – nie wszystkie drzwi są o odpowiedniej szerokości
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Powstańców Warszawskich 10
82-300 Elbląg

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o profilu chemia, ochrona środowiska, fizyka lub pokrewne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość metod pobierania próbek i wykonywania pomiarów w terenie
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka

Termin składania dokumentów: 04.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
 • Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
 • UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 369 25 44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony