Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 84234 Data publikacji: 13 września 2021 Lokalizacja: Tarnów - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym Oddział w Krakowie, Pracownia w Tarnowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje próbki środowiskowe oraz wykonuje analizy fizykochemiczne szczególnie metodami chromatograficznymi
 • Dokumentuje poszczególne etapy pracy oraz wprowadza dane do systemu komputerowego typu LIMS
 • Obsługuje, nadzoruje i sprawdza wyposażenie pomiarowe
 • Bierze udział w opracowaniu i walidacji metod badawczych
 • Prowadzi badania w ramach monitorowania ważności wyników
 • Realizuje działania wynikające z funkcjonującego w laboratorium systemu zarządzania

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w kontakcie z substancjami chemicznymi, substancjami o działaniu rakotwórczym i mutagennym, gazami technicznymi
- praca wymagająca zdolności manualnych z uwagi na zakres zadań
- praca przy monitorze ekranowym, stanowiącym narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na zajmowanym stanowisku odbywać się będzie na I piętrze w dwukondygnacyjnym budynku - budynek i pomieszczenia nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek nie posiada windy
- pomieszczenie pracy o charakterze laboratoryjno-biurowym spełnia wymogi ergonomii
- pracownik jest wyposażony nieodpłatnie w środki ochrony indywidualnej
- dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni, szatni

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
33-100 Tarnów ul. Krasińskiego 7A

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość Prawa ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe o profilu chemicznym lub pokrewnym
 • Przeszkolenie z zakresu auditowania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego dotyczącego przeszkolenia z zakresu auditowania w laboratorium badawczym wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie

Termin składania dokumentów: 27.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-25-44, 22 369-22-21.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony