Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 84328 Data publikacji: 14 września 2021 Lokalizacja: Giżycko - Kujawsko-pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym Oddział w Olsztynie, Pracownia w Giżycku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonuje badania związane z pobranym obiektem badań,
 • prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań,
 • przestrzega zasad i doskonali system zarządzania dotyczący jakości w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • opracowuje konieczne instrukcje badawcze i techniczne,
 • przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi,
 • uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
11-500 Giżycko ul. Łuczańska 5

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe chemia, ochrona środowiska, inżynieria chemiczna lub pokrewne
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Znajomość metod badań fizykochemicznych,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w laboratorium w danym obszarze
 • Uprawnienia auditora wewnętrznego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia auditora wewnętrznego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Termin składania dokumentów: 28.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać: w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ, w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-25-44. 

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony