Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 85003 Data publikacji: 27 września 2021 Lokalizacja: Jelenia Góra - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym Oddział we Wrocławiu, Pracownia w Jeleniej Górze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje próbki do badań.
 • Wykonuje badania fizykochemiczne w różnych komponentach środowiska ( np. wody, ścieki gleby osady ściekowe i odpady).
 • Obsługuje, nadzoruje i sprawdza wyposażenie pomiarowe i badawcze. Przeprowadza sprawdzeń i kalibracji wyposażenia.
 • Prowadzi kontrole jakości wykonywanych badań, zgodnie z obowiązującymi procedurami wraz z udziałem w badaniach biegłości i porównaniach miedzylaboratoryjnych.
 • Poddaje się ocenie poprzez udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dokumentuje poszczególne etapy pracy oraz wprowadza dane do baz danych.
 • Podnosi swoje kwalifikacje poprze samokształcenie oraz uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Bierze udział w opracowywaniu i walidacji metod badawczych.
 • Wnioskuje o zakupy odczynników, materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych oraz usługi serwisowe.
 • Bierze udział w poborach terenowych.
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo – badawczego; Praca przy komputerze; Praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych; Wyjazdy służbowe krajowe; Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na zajmowanym stanowisku wykonywana będzie na parterze piętrowego budynku nie dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: brak podjazdu do budynku, toalet, wind oraz drzwi o odpowiedniej szerokości, pomieszczenie pracy o charakterze laboratoryjno-biurowym spełnia wymogi ergonomii, pracownik jest wyposażony nieodpłatnie w środki ochrony indywidualnej, dostępność do pomieszczeń socjalnych m.in. jadalni i szatni.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
58-500 Jelenia Góra ul. Warszawska 28

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profil chemiczny lub pokrewny
 • Ogólna wiedza z zakresu chemii ogólnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształceni: wyższe z zakresu chemii, biologii, biotechnologii lub pokrewne
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie oznaczeń fizykochemicznych
 • Przeszkolenie z zakresu znajomości biologicznych i fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Przeszkolenie w zakresie badań fizykochemicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kopie prawa jazdy kat. B
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu znajomości biologicznych i fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie badań fizykochemicznych

Termin składania dokumentów: 11.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

INNE INFORMACJE: Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21, 22-369-25-44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony