Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 103863 Data publikacji: 05 sierpnia 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Badania naukowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Gdańsku, Pracownia Terenowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje pomiary czystości powietrza atmosferycznego z wykorzystaniem urządzeń pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w terenie zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.
 • Pobiera próbki środowiskowe oraz wykonuje pomiary terenowe dla wód i ścieków.
 • Prowadzi samochód służbowy.
 • Obsługuje urządzenia laboratoryjne powiązane z wykonywanymi pomiarami, sprawuje opiekę techniczną nad powierzonym sprzętem.
 • Wprowadza dane, wykonuje obliczenia oraz archiwizuje wyniki pomiarów z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego urządzeń i baz danych.
 • Przestrzega wywtycznych systemu zarządzania w procesach, w których jest zaangażowany.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3
80-001 Gdańsk ul. Trakt Świętego Wojciecha 293

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym laboratorium.
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych ze zdalnym przesyłaniem danych pomiarowych i nadzorem na odległość.
 • Umiejętności techniczne niezbędne do obsługi urządzeń pomiarowo-kontrolnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe chemiczne lub fizyczne lub ochrona środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie

Termin składania dokumentów: 16.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony