Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
04.03.2021 04 marca 2021

Referendarz w Departamencie Kontroli Odpadów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 73299 Data publikacji: 19 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gospodarka odpadami: Recykling i odzysk surowców, Ewidencja, raporty, Odpady i zanieczyszczenia przemysłowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Kontroli Odpadów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji WIOŚ w zakresie wymierzania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji marszałków województw w zakresie opłaty produktowej za niezapewnienie odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych przez wprowadzającego produkty w opakowaniach oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie
 • Współpraca z innymi organami i instytucjami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Współpraca z marszałkami województw w zakresie wymiany informacji dot. danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO)
 • Opracowywanie analiz i zbiorczych zestawień i raportów dot. zagadnień związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca pod presją czasu
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska, biologia, geografia, nauki przyrodnicze, prawo i administracja
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności ustawy o bateriach i akumulatorach i ustawy o odpadach
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 02.02.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony