Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 84410 Data publikacji: 15 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z planowaniem i nadzorowaniem prac badawczo-pomiarowych oraz innych prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu gleb oraz promieniowania jonizującego realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie, zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego i unijnego.
 • Opracowuje, pod nadzorem przełożonego, odpowiednie części wieloletnich strategicznych oraz wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska, a także analizuje stanu ich realizacji w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w opracowywaniu cyklicznych raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji tematycznych dotyczących jakości gleb i promieniowania jonizującego, a także sprawozdań krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznym stanowiska dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ. Udostępnia, pod nadzorem przełożonego, dane o stanie środowiska w zakresie jakości gleb i promieniowania jonizującego dla klienta zewnętrznego.
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w inicjowaniu procesu pozyskiwania środków na realizację zadań monitoringu gleb oraz promieniowania jonizującego, zapewnieniu niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania oraz bierze udział jako ekspert merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również nadzoruje realizację i rozliczanie w zakresie poprawności pod względem merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami.
 • Bierze udział, pod nadzorem przełożonego, w prowadzeniu i rozwoju bazy danych dotyczących monitoringu gleb w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w pracach legislacyjnych w zakresie monitoringu gleb oraz promieniowania jonizującego, w tym przygotowuje akty prawne oraz opiniuje projekty aktów prawne i inne dokumenty dla potrzeb PMŚ i GIOŚ oraz formułuje opinii i uwag.
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w pracach grup roboczych krajowych i międzynarodowych związanych z kompetencjami merytorycznymi oraz w pracach związanych ze współpracą z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań merytorycznych wynikających z Tematycznej Ochrony Gleb w Europie i współpracą w ramach EIONET w zakresie gleb oraz z Państwową Agencją Atomistyki w zakresie monitoringu promieniowania jonizującego.
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych, w tym udostępnianiu informacji o stanie środowiska w zakresie poziomu pól elektromagnetycznych, wprowadzaniu danych do bazy danych monitoringu pól elektromagnetycznych JELMAG, współpracuje z CLB przy ustalaniu lokalizacji punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz weryfikowaniu lokalizacji punktów pomiarowych w terenie.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca w terenie w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych; praca pod presją czasu, stres.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach; stanowisko pracy mieści się na XII piętrze.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 Warszawa
00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 92

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, fizyka lub pokrewne
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska oraz udział w stażach, wolontariacie z zakresu specjalizacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość obsługi programów komputerowych: baz danych, obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS)
 • Prawo jazdy kategorii B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 29.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać: w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ; w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-25-44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony