Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

Referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 98459 Data publikacji: 11 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje, pod nadzorem przełożoneg,o prace związane z opracowywaniem przekrojowych ocen, informacji i opracowań dotyczących stanu środowiska w Polsce, w tym bierze udział w pracach koncepcyjnych, dobiera dane i wskaźniki , przeprowadza analizy, tworzy i redaguje treść.
 • Śledzi toczący się na poziomie międzynarodowym rozwój koncepcji i metod dotyczących systemów wskaźników, ocen i prognoz stanu środowiska, relacji między środowiskiem a człowiekiem, w tym sposobów analizy oddziałujących i potencjalnych presji, a także form prezentacji danych i informacji jak równie wprowadza te rozwiązania do GIOŚ.
 • Uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze współpracy międzynarodowej, w tym z Europejską Agencją Środowiska (EEA) oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu materiałów lub działań, na bieżąco opracowuje na stronę internetową GIOŚ artykuły o raportach tematycznych EEA i związanych z ich tematyką wynikach PMŚ, prowadzi dystrybucję opracowań EEA, bierze udział w weryfikacji ich tłumaczeń na język polski.
 • Bierze udział pod nadzorem przełożonego w opracowywaniu wieloletnich strategicznych programów Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zbiorczych informacji i prezentacji i sprawozdań dotyczących PMŚ, a także w tworzeniu treści i usług na stronie internetowej GIOŚ prezentujących przekrojowe informacje.
 • Uczestniczy w opiniowaniu przekrojowych dokumentów i opracowań krajowych i zagranicznych odnoszących się do ocen dot. środowiska i jakości życia.
 • Bierze udział w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizowanymi zadaniami, w tym pilnuje terminów i merytorycznie analizuje poprawność pracy wykonawców.
 • Śledzi przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu dostępu do informacji o stanie środowiska.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r3

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie geografia/ochrona środowiska/biologia lub inne w zakresie nauk dotyczących środowiska
 • Doświadczenie zawodowe związane z opracowywaniem analiz/informacji/ lub ocen dotyczących środowiska, gospodarki lub zjawisk społecznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza o elementach środowiska i wzajemnych relacjach między środowiskiem a człowiekiem
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, poprawnego językowo i jasnego formułowania myśli oraz tworzenia i redagowania informacji
 • Obsługa programów komputerowych: pakiet Office, Internet
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy z zespole, komunikatywność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze dotyczącym informacji lub edukacji dotyczącej środowiska, gospodarki lub zjawisk społecznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 23.05.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony