Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

Referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 100368 Data publikacji: 08 czerwca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi terminarz realizacji zadań wynikających z planu pracy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska EIONET oraz wspiera Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) EEA/EIONET w bieżącej korespondencji, w tym także pomaga w prowadzeniu konsultacji krajowych i tworzeniu zbiorczych wkładów dla EEA i innych organizacji.
 • Tworzy analizy, zestawienia, sprawozdania i prezentacje związane z międzynarodową współpracą i wymianą wiedzy, śledzi informacje publikowane na stronach EEA, Komisji Europejskiej i innych instytucji i organizacji międzynarodowych oraz wyszukuje przydatne dla wymiany wiedzy informacje publikowane na poziomie krajowym, a także bierze udział w opracowywaniu na stronę internetową GIOŚ artykułów o produktach i działaniach EEA i EIONET.
 • Prowadzi, pod nadzorem KPK, sprawy związane z procedurą udziału strony polskiej w spotkaniach EIONET oraz uczestniczy w przygotowywaniu spotkań krajowych, a także śledzi ustalenia grup EIONET i wybranych grup roboczych przy innych ciałach międzynarodowych.
 • Uczestniczy w opiniowaniu materiałów odnoszących się do współpracy międzynarodowej oraz opracowań/ocen dotyczących stanu środowiska i jakości życia.
 • Bierze udział w wykonywaniu lub weryfikacji tłumaczeń materiałów opracowywanych przez EEA i inne organizacje oraz DMŚ GIOŚ.
 • Śledzi realizację sprawozdawczości danych kluczowych dla realizacji programu pracy EEA.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 
00-807 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 92

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie: geografia/ ochrona środowiska lub inne w zakresie nauk dotyczących środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza o elementach środowiska i wzajemnych relacjach między środowiskiem a człowiekiem
 • Podstawowa wiedza o Europejskiej Agencji Środowiska i strukturach UE
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji, poprawnego językowo i jasnego formułowania myśli oraz tworzenia i redagowania informacji
 • Biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office, korzystanie z Internetu
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27.06.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne. Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony