Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Referendarz w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 121575 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Szczecin - Zachodniopomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Woda: Analizy, badania laboratoryjne
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska związane z wykonywaniem ocen jakości wód powierzchniowych w oparciu o zweryfikowane dane monitoringowe;
 • Dokonuje pod nadzorem przełożonego weryfikacji jakościowej wyników i pomiarów i badań jakości wód na potrzeby wykonywania ocen stanu wód na obszarze województwa z uwzględnieniem specyfiki regionu oraz analizuje wyniki pomiarów jakości wód oraz inne informacje dotyczące jakości wód i emisji zanieczyszczeń wód;
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie klasyfikacji wskaźników i ocen stanu wód;
 • Udostępnia na wniosek dane o stanie środowiska w zakresie jakości wód oraz opiniuje profile wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wskazanych do kąpieli z obszaru województwa oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi/inwestycje dotyczące jakości wód w danym województwie;
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego przepisu legislacyjnego;
 • Opiniuje odpowiednie części pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE;
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące jakości wód, a także działalności Departamentu MŚ;
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia lub chemia lub biologia;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • Znajomość ustawy Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód;
 • Znajomość przepisów UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2019/39/WE;
 • Biegłą znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGis);
 • Znajomość metod modelowania transportu zanieczyszczeń wód;
 • Znajomość metod statystycznych;
 • Znajomość obsługi baz danych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 05.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony