Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
05.03.2021 05 marca 2021

Referendarz w Departamencie Prawnym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74560 Data publikacji: 16 lutego 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Departamencie Prawnym.
Liczba stanowisk pracy: 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Ocena formalnoprawna dokumentacji postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIOŚ.
 • Przekazywanie pracownikom departamentów GIOŚ kopii wyroków WSA i NSA oraz innych opinii i wykładni prawnych w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego.
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski, wynikających z zakresu właściwości i zadań Departamentu Prawnego GIOŚ, z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Redagowanie pism dotyczących zadań realizowanych przez Departament Prawny GIOŚ.
 • Przygotowywanie projektów postanowień GIOŚ w sprawach dotyczących uchybień w procedurze administracyjnej.
 • Ocena formalnoprawna wniosków wpływających do GIOŚ z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zadania są realizowane głównie poprzez prace biurowe z wykorzystaniem komputera. W trakcie pracy występują częste kontakty z pracownikami GIOŚ.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska prac:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o dostępie do informacji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 02.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6% - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.
 • W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.
 • Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
 • Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony. UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-25-44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony