Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Referendarz w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu, Departament Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 130482 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje i udostępnia informacje z zakresu monitoringu jakości powietrza, w tym informacje o jakości powietrza oraz informacje o tle substancji w powietrzu, dla których określony jest poziom dopuszczalny;
 • Pod nadzorem przełożonego opracowuje raporty, artykuły, analizy problemowe, komunikaty, publikacje, a także informacje o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Przygotowuje informacje dotyczące jakości powietrza w województwie dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza” w zakresie merytorycznym stanowiska;
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje i analizy dla potrzeb ocen jakości powietrza;
 • Pod nadzorem przełożonego pełni rolę użytkownika krajowego bazy danych JPOAT, oraz pełni rolę operatora wojewódzkiego bazy CAS;
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowuje informacje o jakości powietrza dla WCZK oraz RCB, oraz wykonuje prace w ramach kontroli przekroczeń (dyżury);
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentuje na nich aktualne problemy oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza;
 • Prowadzi korespondencję dotyczącą spraw organizacyjno-administracyjnych i kancelaryjnych z centralą DMŚ. Przygotowuje dokumenty Wydziału do archiwizacji w tym: sporządza spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów do Archiwum Zakładowego oraz przygotowuje, kompletuje i opisuje teczki archiwalne zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • Prowadzi obsługę adresu poczty elektronicznej Wydziału oraz telefonu. Wykonuje skanowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Wydziału oraz prowadzi obsługę nadania przesyłek pocztowych i kurierskich Wydziału, w tym: prowadzi książkę nadawczą korespondencji oraz dostarcza przesyłki do wskazanego urzędu pocztowego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;
 • Stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • W budynku wystepują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie sie osób z ograniczoną sprawnością ruchową (brak windy, schody przy wyjściu z budynku);
 • Pomieszczenia sanitarne są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geografia, chemia;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego;
 • Biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office, Internet;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dotyczących oceny jakości powietrza;
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1;
 • Obsługa programów komputerowych: programy GIS, specjalistyczny program SOD (System Obiegu Dokumentów), obsługi kancelaryjnej korespondencji lub EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją);
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrego organizowania swojej pracy oraz efektywnego zarządzania czasem, asertywność, odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu znajomości specjalistycznego programu SOD, obsługi kancelaryjnej korespondencji lub EZD.

Termin składania dokumentów: 03.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony