Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Referendarz w Wydziale Kontroli Korzystania z Wód

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 110953 Data publikacji: 22 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Zarządzanie wodą w mieście

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Kontroli Korzystania z Wód w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi, w oparciu o wskazówki przełożonego lub innego doświadczonego pracownika, poztępowania administracyjne w celu rozpatrzenia odwołań od decyzji lub zażaleń na postanowienia WIOŚ, dotyczących wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub opłat podwyższonych za naruszenie wymogów ochrony środowiska, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i przygotowuje projekty roztrzygnięć w tych sprawach.
 • Przygotowuje, w oparciu o wskazówki i przy nadzorze przełożonego lub innego doświadczonego pracownika, projekty odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia wydane przez GIOŚ.
 • Wykonuje czynności techniczno-organizacyjne związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w szczególności nadzoruje terminy rozpatrywania spraw, uzupełnia dane dotyczące tych terminów dotyczące prowadzonych postępowań w wewnętrznej bazie orzeczniczej, porządkuje akta poprzez utrzymanie ich kompletności, odsyła akta do WIOŚ po zakończonym postępowaniu administracyjnym.
 • Przygotowuje, w oparciu o wskazówki i przy nadzorze przełożonego lub innego doświadczonego pracownika, projekty pism w sprawach kierowanych do GIOŚ przez wewnętrzne komórki GIOŚ, obywateli lub inne organy, z zakresu zagadnień gospodarki wodno-ściekowej.
 • Współuczestniczy w opracowywamiu sprawozdań, raportów i innych dokumentów dotyczących zagadnień realizowanych na stanowisku.

 

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe ochrona środowiska lub nauki przyrodnicze lub prawo
 • Podstawowa znajomość przepisów Kpa oraz ustawy Prawo wodne, w szczególności dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.11.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony (zastępstwo).

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony