Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Referendarz w Wydziale Nielegalnego Przemieszczanie Odpadów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 104049 Data publikacji: 09 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Odpady i zanieczyszczenia przemysłowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: referendarz w Wydziale Nielegalnego Przemieszczanie Odpadów w Departamencie Transgranicznego Przemieszczania Odpadów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie nielegalnego przywozu, wywozu odpadów
 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych dot. zwrotu odpadów i ich zagospodarowania na terenie kraju oraz odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowuje wnioski wraz z tytułami wykonawczymi do organu egzekucyjnego o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z wydanych decyzji
 • Współpracuje z właściwymi organami innych państw, w tym z przedstawicielami właściwych organów UE i państw trzecich należących do Konwencji Bazylejskiej, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Współpracuje z krajowymi organami kontroli (WIOŚ, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, ITD) oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych spraw związanych z nielegalnym przemieszczaniem odpadów
 • Doradza i udziela merytorycznej informacji WIOŚ, zainteresowanym podmiotom i innym organom
 • Wykonuje zadania w zakresie współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska z Siecią Wdrażania Prawa Ochrony Środowiska IMPEL w obszarze TPO poprzez udział w pracach grupy IMPEL Odpady i TFS
 • Bierze udział w kontrolach prowadzonych przez wioś i inne organy uprawnione do kontroli przemieszczania odpadów
 • Współuczestniczy w opracowaniu rocznego raportu dot. działań Polski w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów dla Komisji Europejskiej i Konwencji bazylejskiej

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Wymagania

Niezbędne:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów - znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość unijnych i krajowych przepisów dot. gospodarki odpadami, ochrony środowiska w tym przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów
 • Znajomość zagadnień technicznych zw. z gospodarką odpadami,
 • Ogólna znajomość zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowiska Windows (Microsoft Word).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopii dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie (certyfikat lub oświadczenie)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 19.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony