Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 54091 Data publikacji: 12 września 2019 Lokalizacja: Olsztyn - Warmińsko-mazurskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym Oddział w Olsztynie, Pracownia w Olsztynie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz biologicznych w środowisku w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego,
 • Prowadzenie zapisów z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego,
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania,
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań,
 • Opracowanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych,
 • Przygotowanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi,
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki pracy:
 • Praca przy komputerze,
 • Praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego,
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • Wyjazdy służbowe krajowe,
 • Budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości,
 • W trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu biologii lub ochrona środowiska,
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • Znajomość metod oznaczeń biologicznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego.
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność pływania.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 26.09.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony