Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 62577 Data publikacji: 20 marca 2020 Lokalizacja: Bielsko-Biała - Śląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring
Planowanie przestrzenne: Dźwięk, hałas i akustyka

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Katowicach, Pracownia w Bielsku-Białej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje terenowe badania pomiarów hałasu w środowisku i pól elektromagnetycznych oraz prowadzi dokumentację tych badań
 • Pobiera próbki do badań fizykochemicznych oraz prowadzi dokumentację tych czynności,
 • Opracowuje wyniki pomiarów wprowadza do baz danych oraz tworzy sprawozdanie z pomiarów

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca w siedzibie urzędu oraz w terenie w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych ,
-wysiłek fizyczny - przenoszenie sprzętu,
-prowadzenie samochodu służbowego, krajowe wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku, budynek i pomieszczenia budynku niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane ,mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium w danym obszarze
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Ogólna znajomość norm, metod pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów hałasu i PEM oraz pobierania próbek środowiskowych
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera – MS Office, oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska, chemia, fizyka, biologia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Termin składania dokumentów: 06.04.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony