Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 62612 Data publikacji: 23 marca 2020 Lokalizacja: Piotrków Trybunalski - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Łodzi, Pracownia w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Pobieranie próbek i wykonywanie badań i pomiarów w celu realizacji planów pracy oraz opracowywanie wyników i sporządzanie sprawozdań ze zrealizowanych badań i pomiarów
 • Przygotowywanie próbek środowiskowych do badań fizykochemicznych oraz wykonywanie badań fizykochemicznych (np. spektrofotometryczne, miareczkowe, wagowe, potencjometryczne) i/lub instrumentalne (np. badania OWO);
 • Opracowywanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych do norm oraz wdrażanie nowych lub nowelizowanie własnych procedur badawczych czy nowych technik analitycznych
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych badań i czynności pomocniczych;
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań;
 • Przygotowywanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi;
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze;
-praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (tj. praca w laboratorium, praca
w terenie);
-praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego;
-wyjazdy służbowe krajowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak drzwi o odpowiedniej szerokości oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
-otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

CLB Oddział w Łodzi
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź

Pracownia w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Bawełniana 18
97-300 Piotrków Trybunalski

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium w danym obszarze
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość technik pomiarowych i obliczeniowych;
 • znajomość norm i technik pobierania oraz postępowania z próbkami środowiskowymi;
 • znajomość badań/technik fizykochemicznych/instrumentalnych;
 • znajomość technik przygotowywania próbek do badań;
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu chemii lub ochrony środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe w laboratorium realizującym badania próbek środowiskowych;
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025;
 • umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego

Termin składania dokumentów: 09.04.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony