Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 74750 Data publikacji: 19 lutego 2021 Lokalizacja: Poznań - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym, w Oddziale w Poznaniu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wykonuje analizy fizykochemiczne dla różnych matryc (wody, ścieki, powietrze, odpady, osady, gleby) w zakresie analiz instrumentalnych (m.in. chromatografia) oraz innych czynności związanych z badaniami zgodnie z obowiązującymi normami i metodykami.
 • Obsługuje, nadzoruje i prowadzi bieżącą konserwację wyposażenia pomiarowego zgodnie z instrukcjami obsługi oraz księgami pracy urządzeń.
 • Prowadzi pełną dokumentację w zakresie wykonywanych analiz, interpretuje oraz wprowadza wyniki.
 • Bierze udział w poborach terenowych (wykonywanie pomiarów i poborów próbek w terenie dla wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi), prowadzi pojazd.
 • Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych analiz zgodnie z obowiązującymi proceduram.
 • Wdraża i prowadzi walidację oraz szacowanie niepewności wskazanych metod badawczych.
 • Bierze udział w badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych, a także auditach wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego
- praca przy komputerze
- praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
- prowadzenie pojazdów służbowych
- pełnienie dyżurów związanych z wyjazdami terenowymi
- wyjazdy służbowe krajowe
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
-w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe chemiczne
 • Doświadczenie zawodowe: w pracy w laboratorium o podobnej specyfice (ochrona środowiska, itp.).
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe: praktyka w laboratorium fizyko-chemicznym
 • Znajomość technik analitycznych
 • Znajomość języka angielskiego – poziom B1

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie

Termin składania dokumentów: 05.03.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
 • Dokumenty można składać: - w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ; - w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl.
 • W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
 • Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
 • UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-25-44.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony