Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 76347 Data publikacji: 29 marca 2021 Lokalizacja: Piła - Wielkopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Przemysł i inżynieria: Chemia, chemia fizyczna, fizyka
Woda: Analizy, badania laboratoryjne
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Poznaniu, Pracownia w Pile.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie analiz fizyko - chemicznych w szerokim zakresie matryc (wody, ścieki, powietrze, odpady, osady, gleby) oraz innych czynności związanych z badaniami zgodnie z obowiązującymi normami i metodykami
 • obsługa, nadzór i bieżąca konserwacja wyposażenia pomiarowego zgodnie z instrukcjami obsługi oraz księgami pracy urządzeń
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wykonywanych analiz, interpretacja oraz wprowadzanie wyników
 • udział w poborach terenowych (wykonywanie pomiarów i poborów próbek w terenie dla wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi), prowadzenie pojazdu
 • prowadzenie kontroli jakości wykonywanych analiz zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • wdrażanie i prowadzenie walidacji oraz szacownie niepewności wskazanych metod badawczych
 • udział w badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych, a także auditach wewnętrznych i zewnętrznych

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego
 • praca przy komputerze
 • praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • prowadzenie pojazdów służbowych
 • pełnienie dyżurów związanych z wyjazdami terenowymi
 • wyjazdy służbowe krajowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe profil chemiczny lub pokrewny
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium o podobnej specyfice (ochrona środowiska, itp.)
 • ogólna wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe profilowe: chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, technologia, biologia lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego praktyka w laboratorium fizyko-chemicznym
 • Znajomość technik analitycznych w tym chromatografii gazowej
 • Znajomość technik analitycznych, przygotowanie próbek do badań, obsługa sprzętu analitycznego.
 • znajomość języka angielskiego – poziom B1
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • prawo jazdy kat. B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów: 12.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony