Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Specjalista w Departamencie Inspekcji (awarie przemysłowe)

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 76430 Data publikacji: 30 marca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Ryzyko: Zagrożenia technologiczne, awarie przemysłowe

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Inspekcji.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja zadań wynikających z: Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowej, w tym prowadzenie punktu kontaktowego ds. informowania o poważnych awariach oraz współpraca z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie współdziałania z krajowym punktem kontaktowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do spraw udzielania pomocy w zakresie ratownictwa ekologicznego; unijnej dyrektywy w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
 • Opracowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez wioś a także analiz, sprawozdań i raportów dotyczących poważnych awarii, w tym kwestionariuszy dot. realizacji dyrektywy UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami oraz raportów dot. realizacji Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowej w celu realizacji bieżących zadań GIOŚ.
 • Rozpatrywanie: odwołań (w tym przygotowanie projektów decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz zażaleń (w tym przygotowanie projektów postanowień) od postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących spraw poważnych awarii; skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań dot. poważnych awarii przez WIOŚ w celu zapewnienia wypełniania przez te organy zadań ustawowych
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na skargi na działania wioś w zakresie poważnych awarii w celu dostarczenia oceny nt. stanu realizacji zadań wykonywanych przez wioś
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie poważnych awarii udzielane pracownikom Departamentu, innych komórek organizacyjnych GIOŚ oraz wydziałów inspekcji wojewódzkich inspektoratów w celu zapewnienia ich spójności z obowiązującym orzecznictwem i przyjętymi wewnętrznymi zasadami prowadzenia kontroli w IOŚ.
 • Nadzór nad prowadzonymi przez wioś kontrolami zakładów lub grupami zakładów ze względu na wagę i złożoność problemu wywołanego ich funkcjonowaniem lub wskazanymi przez inne organy i ocena sprawowanej przez wioś kontroli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w celu realizacji merytorycznego nadzoru nad kontrolami i podejmowanymi działaniami pokontrolnymi przez wioś, w tym danych wprowadzanych do Informatycznego Systemu Kontroli w tym zakresie.
 • W uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach prowadzonych przez wioś a także prowadzenie kontroli wioś w zakresie realizowanych zagadnień merytorycznych

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca przy komputerze
 • obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień
 • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
 • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom
 • znajomość unijnych i międzynarodowych przepisów w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów Kpa
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • Przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przyrody

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania poważnym awariom

Termin składania dokumentów: 13.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony