Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 121549 Data publikacji: 29 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Administracja
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi całość spraw związanych z obliczaniem wskaźników średniego narażenia na pył zawieszony PM2,5, opracowywaniem analiz i raportów w tym zakresie oraz koordynuje sprawy związane z lokalizacją stanowisk pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5;
 • Prowadzi prace związane z funkcjonowaniem systemu powiadamiania o ryzyku wystąpienia i wystąpieniu przekroczeń poziomów zanieczyszczenia powietrza określonych prawem oraz koordynuje na poziomie kraju współpracę z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego;
 • Wykonuje oceny jakości powietrza na poziomie krajowym we współpracy z krajowym koordynatorem oceny jakości powietrza, przygotowuje krajowe analizy dotyczące jakości powietrza oraz prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością danych o jakości powietrza do KE oraz EAŚ;
 • Koordynuje proces przygotowywania przez RWMŚ analiz udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w stężeniach zanieczyszczeń oraz przygotowuje informacje o udziale źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w stężeniach zanieczyszczeń na terenie województwa mazowieckiego;
 • Opracowuje, z uwzględnieniem przepisów prawa UE, projekty aktów prawnych lub modyfikacje istniejących przepisów oraz oceny skutków regulacji w zakresie dotyczącym monitoringu jakości powietrza w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczy w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego;
 • Dokonuje przeglądów lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w kraju oraz prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji lokalizacji tych stacji przez regionalne wydziały monitoringu środowiska;
 • Opracowuje raporty, artykuły, komunikaty, publikacje, a także informacje o działalności GIOŚ oraz przygotowuje informacje dotyczące jakości powietrza dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu "Jakość Powietrza";
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach międzynarodowych w tym uczestniczy w pracach związanych ze współpracą z krajami ościennymi i prezentuje na nich aktualne problemy oraz informacje dotyczące monitoringu powietrza.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Praca w siedzibie Departamentu Monitoringu Środowiska w Warszawie;
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Częste rezprezrntowanie urzędu na zewnątrz;
 • Stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub geografia lube meteorologia lub chemia lub fizyka atmosfery;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza;
 • Wiedza na temat pomiarów i ocen jakości powietrza;
 • Znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza;
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS i MS Office;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność przekonywania do swoich racji w zakresie kompetencji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 06.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony