Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Specjalista w Departamencie Monitoringu Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 131001 Data publikacji: 01 grudnia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje pod nadzorem przełożonego prace związane z organizacją i nadzorem nad badaniami i ocenami stanu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ptaków (awifauna lęgowa i nielęgowa Polski) oraz wybranych grup gatunków zwierząt, realizowanymi przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe i innych wykonawców;
 • Bierze udział w pracach nad wdrażaniem baz danych w zakresie monitoringu ptaków oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach systemu EkoInfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej;
 • Inicjuje procesy pozyskiwania środków na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1 oraz współpracuje przy opracowywaniu wniosków o ich sfinansowanie i rozliczanie merytoryczne umów zawieranych z jednostkami finansującymi;
 • Zapewnia niezbędne informacje merytoryczne na etapie przygotowania oraz udziału w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadania, którym mowa w pkt 1 jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również sprawuje nadzór nad realizacją i rozliczaniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym realizacji umów zawieranych z wykonawcami;
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu gatunków zwierząt, w tym w szczególności ptaków w ramach krajowego procesu legislacyjnego. Opracowuje projekty stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokmunetów;
 • Opracowuje odpowiednie części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych, w tym konwencji o ochronie różnorodności biologicznej, konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego;
 • Bierze udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych krajowych i międzynarodowych, w tym w ramach EIONET, związanych z kompetencjami merytorycznymi oraz prowadzi sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska w zakresie dotyczącym monitoringu gatunków zwierząt, w tym w szczególności ptaków;
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w opracowywaniu cyklicznych raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji tematycznych dotyczących stanu środowiska przyrodniczego, a także sprawozdań krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznym stanowiska dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
 • Stres i praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę (brak przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych).

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk rolniczych (dyscyplina nauki leśne, weterynaria, zootechnika) oraz nauk przyrodniczych (dyscyplina nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku) lub ewentualnie ostatni rok studiów magisterskich na kierunku z ww. dziedzin;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość: ustawy o IOŚ, ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE, ustawy o ochronie przyrody, dyrektywy ptasiej, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość: biologii ptaków występujących na terenie Polski, wiedza na temat Monitoringu Przyrody, w tym w szczególności Monitoringu Ptaków Polski prowadzonego przez GIOŚ;
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w udziale w stażach, wolontariacie z zakresu specjalizacji;
 • Znajomość obsługi programów komputerowych: ArcGIS lub QGIS;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 11.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony