Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

Specjalista w Departamencie Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 71484 Data publikacji: 25 listopada 2020 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Departamencie Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie analiz w celu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności sporządzanie analiz wspomagających proces wykrywaczy w zakresie i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie analiz strategicznych, przestępstw wspomagających procesy decyzyjne, analizowanie danych zgromadzonych w systemach do których dostęp posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska pod kątem rozpoznawania podmiotów gospodarujących odpadami (m. in. rodzaju działalności, lokalizacji, składu osobowego, struktur oraz kar i grzywien nałożonych na dany podmiot w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska) strumienia przepływu odpadów oraz ewentualnych strat finansowych w zakresie danin publicznych, kar i grzywien jakie powinny zostać nałożone w związku z nielegalną działalnością
 • Prowadzenie analizy przestrzeni internetowej w celu typowania źródeł i podmiotów podejrzanych o możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku oraz prowadzenie bieżącej analizy stanu zagrożenia w kierunku typowania obszarów szczególnie zagrożonych
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych oraz zagregowanych danych o działalności kontrolnej oraz czynnościach prowadzonych na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „szarej strefy” w gospodarowaniu odpadami, w tym zbieranie i agregowanie interwencji kierowanych do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowywanie dokumentacji do postepowań administracyjnych i karnych.
 • Inicjowanie, na podstawie wykonanych analiz, pozaplanowych kontroli interwencyjnych oraz czynności z art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zarówno prowadzonych przez Departament jak i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
 • Dokonywanie, w zakresie właściwości Departamentu, analizy przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz proponowanie nowych rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie występowania przestępstw i wykroczeń w tym obszarze.
 • Prowadzenie zestawień i baz danych w zakresie realizacji zadań będących we właściwości Departamentu.

Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca przy komputerze
  • praca w terenie
  • wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
  • w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
02-362 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa lub administracji
 • Szkolenie analityczne
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • komunikatywność i asertywność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dokumentu prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 09.12.2020
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

- w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony