Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.11.2022 26 listopada 2022

Specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 98644 Data publikacji: 12 maja 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Kontroli Zanieczyszczeń Powietrza w Departamencie Inspekcji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Rozpatruje odwołania od decyzji i postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień Głownego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz bierze udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 • Rozpatruje skargi i przygotowuje wkład merytoryczny do odpowiedzi na zapytania parlamentarzystów oraz skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Nadzoruje prowadzenie kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza.
 • Prowadzi kontrole lub współuczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub chemii
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska lub ochrony powietrza lub w laboratorium pomiarowo-badawczym w zakresie emisji do powietrza
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej.
 • Znajomość Kpa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Umiejętność inerpretacji przepisów p[rawnych i stosowania prawa w praktyce.
 • Biegła znajomość obsługi komutera w środowisku Windows (Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość metodyk wykonywania badań i pomiarów w zakresie emisji do powietrza.
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi - ArcGIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 23.05.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony