Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Odpadów Poużytkowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 57074 Data publikacji: 08 listopada 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Odpadów Poużytkowych w Departamencie Kontroli Gospodarowania Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analiza i weryfikacja rocznych sprawozdań o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów;
 • Bieżąca analiza danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO);
 • Przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów, rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz przygotowanie projektów odpowiedzi na złożone skargi na decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Współpraca z marszałkami województw w zakresie wymiany informacji dot. danych zawartych w Bazie Danych Odpadowych (BDO);
 • Analiza umów wprowadzających pojazdy ze stacjami demontażu i punktami zbierania pojazdów;
 • Sporządzanie pism dot. prowadzonej weryfikacji sprawozdań;
 • Opracowywanie analiz i zbiorczych zestawień i raportów dot. zagadnień związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.11.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zatrudnienie na zastępstwo.

Dokumenty można składać:
w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
w formie elektronicznej za pośrednictwem :Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP ) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 369-22-21.

Informacje o pracodawcy

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony