Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Specjalista w Wydziale Odpadów Przemysłowych i Niebezpiecznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Numer referencyjny: 117734 Data publikacji: 17 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Odpady i zanieczyszczenia przemysłowe, Ewidencja, raporty
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatruje odwołania od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ,
 • Rozpatruje merytoryczne skargi na działania kontrolne WIOŚ oraz wnioski o podjęcie interwencji, a także interpelacje poselskie kierowane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w zakresie postępowania z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA),
 • Analizuje orzecznictwo wydawane przez WIOŚ i GIOŚ, a także orzecznictwa sądów administracyjnych oraz prowadzi nadzór nad jednolitością wydawanych orzeczeń,
 • Sporządza sprawozdania, raporty, informacje i analizy z działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Opiniuje założenia do projektów ustaw oraz innych aktów prawnych, dokumentów programowych, analiz i ekspertyz w zakresie postępowania z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korupcją,
 • Praca przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki odpadami lub ochrony środowiska lub administracji publicznej,
 • Znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami,
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 24.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:

 • W formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ,
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-75, 22 369-17-64.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony